Add Your Heading Text Here

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,

İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu metnin hedef kitlesi Şirketimiz ile ticari ilişi içerisinde yer alan gerçek kişi işveren müşterilerimiz, bu kişilerin çalışanları ile tüzel kişi işveren müşterilerimizin gerçek kişi olan temsilci/çalışanları, gerçek kişi tedarikçi – iş ortağı – dış hizmet sağlayıcı ve tüzel kişi tedarikçi-iş ortağı- dış hizmet sağlayıcının gerçek kişi temsilcisidir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Kimlik verisi; Adı, soyadı

İletişim verisi; Telefonu, e-postası, işyeri adresi

Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, Vergi Dairesi, Vergi Numarası

Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri, SGK giriş bildirgesi,

Kişisel verilerin işlenme şekli ve hukuki sebepleri

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki ticari ilişki kapsamında sözleşmenin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği, yasadan kaynaklanan nedenlerle, sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Kişisel verilerin işlenme amacı

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız ve meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla bağlı olduğumuz yasal mevzuatlarda belirtildiği süre kadar muhafaza edilecektir

 • Ticari ilişki kapsamında teklif oluşturulması,
 • Ticari ilişki kapsamında sözleşme hazırlanması,
 • Ticari ilişki bağlamında iletişimin sağlanması,
 • Mali yükümlülük kapsamında fatura kesilmesi,
 • Mali İşler kayıtlarının tutulması,
 • Ödeme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Mal teslimi, nakliye gibi konulara iletişimin sağlanması,
 • Malın veya hizmetin ifa edileceği adresin belirlenmesi,
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; fatura işlemleri nedeni ile  kişisel veriler Vergi Dairesi ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi:

 • Ürünlerin ya da ticari ilişki kapsamında teslim edilmesi gereken eşya, belge vb şeylerin teslimi için nakliye firmaları, kargo firmaları, kurye gibi kişi ve kurumlara kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • Bankalar ile,
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.
 • Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.
 • Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.
 • Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarılan 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi Altınova Mahallesi 2.Keman Sk. no 12 Küçükbalıklı Osmangazi Bursa adresindeki merkez ofisimize bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya  yildiz@yildizyay.net kurumsal mail adresine iletebilirsiniz.